Vanredna Skupština ŠS Pomoravskog okruga 05. marta 2017. god. u Paraćinu

urednik 23 februara, 2017 0
Vanredna Skupština ŠS Pomoravskog okruga 05. marta 2017. god. u Paraćinu

Zbog ostavke koju je podneo predsednik ŠS Pomoravskog okruga, a na osnovu odluke Upravnog odbora ŠS Pomoravskog okruga od 23.02.2017. god. i člana 34. Statuta ŠSPO sazivam vanrednu Skupštinu Šahovskog saveza Pomoravskog okruga za nedelju 05. mart 2017. godine.

Skupština će se održati u prostorijama Dnevnog centar kluba u Paraćinu, sa početkom u 10,00 časova.
Obzirom na razloge sazivanja vanredne Skupštine, ista će imati status izborne Skupštine.
Delegati koji nisu zakonski zastupnici klubova moraju na sednicu doneti punomoćje, koje potpisuje zakonski zastupnik kluba. Skupština će započeti sa radom izborom Radnog predsedništva, Verifikacione komisije, zapisničara i dva overavača zapisnika.
Po izveštaju Verifikacone komisije i utvrđivanja kvoruma predlažem za vanrednu Skupštinu sledeći:

D N E V N I  R E D

1. Davanje razrešnice predsedniku Saveza, Upravnom i Nadzornom odboru
2. Izbor predsednika ŠS Pomoravskog okruga
3. Izbor članova Upravnog odbora ŠSPO
4. Izbor članova Nadzornog odbora ŠSPO
5. Donošenje odluke o imenovanju lica zaduženog za podnošenje prijave APR-u

Podsećam na stav 2 člana 31 Novog Statuta ŠSPO usvojenog na sednici održanoj 28. januara 2017. god. koji glasi:
Skupštinu sačinjavaju predstavnici svih udruženih klubova, članova Saveza na sledeći način:
-po tri predstavnika šahovskog kluba koji se sa prvom muškom seniorskom ekipom takmiči u prvom ili drugom nivou takmičenja, u kalendarskoj godini u kojoj se Skupština održava i
-po dva predstavnika šahovskog kluba koji se sa prvom muškom seniorskom ekipom takmiči u trećem ili četvrtom nivou takmičenja, u kalendarskoj godini u kojoj se Skupština održava i
-po jednog predstavnika šahovskog kluba koji se sa prvom muškom seniorskom ekipom takmiči u petom ili nižim nivoima takmičenja, u kalendarskoj godini u kojoj se Skupština održava.
Ukoliko jedan klub ima više takmičarskih ekipa u muškoj seniorskoj konkurenciji, ti klubovi imaće još po jednog predstavnika u Skupštini, ukoliko su te ekipe registrovane kod nadležne državne agencije kao ogranci matičnog kluba.
Da bi klub mogao da ostvari pravo na predstavnike u Skupštini, u skladu sa stavom 3 ovog člana, mora da je uredno registrovan kod ŠSCS i da je uplatio članarinu ovom Savezu za prethodnu ili tekuću kalendarsku godinu, ukoliko se Skupština održava do 30. juna, odnosno za tekuću kalendarsku godinu, ukoliko se Skupština održava nakon 30. juna.

U skladu sa ovim članom ukupan broj delegata Skupštine je 34.

P R E D S E D N I K
Skupštine ŠSPO
________________
Radoje Marinković, s.r.

Napišite komentar »