Redovna Skupština ŠSPO u subotu 28. januara 2017. god. u Jagodini

urednik 16 januara, 2017 0
Redovna Skupština ŠSPO u subotu 28.  januara 2017. god. u Jagodini

Na osnovu odluke Upravnog odbora Šahovskog saveza Pomoravskog okruga od 11.01.2017. god. i člana 34. Statuta ŠSPO sazivam redovnu Skupštinu Šahovskog saveza Pomoravskog okruga za subotu 28. januar 2017. godine.
Skupština će se održati u prostorijama Pomoravskog Upravnog okruga u ul. Knjeginje Milice 80a u Jagodini, sa početkom u 10,00 časova.
Skupština će započeti sa radom izborom Radnog predsedništva, Verifikacione komisije, zapisničara i dva overavača zapsinika.
Po izveštaju Verifikacone komisije i utvrđivanja kvoruma predlažem za Skupštinu sledeći:

D N E V N I  R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane 27.02.2016. god.
2. Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem za 2016. god.
3. Svečana dodela pehara pobedniku Prve lige ŠSPO za 2016. god.
4. Plan rada sa finansijskim planom za 2017. godinu
5. Predstavljanje kalendara takmičenja za 2017. godinu
6. Usvajanje Statuta ŠSPO usklađenog sa novim Zakonom o sportu
7. Donošenje odluke o imenovanju lica zaduženog za podnošenje prijave APR-u
8. Aktuelna situacija u ŠS centralne Srbije i ŠS Srbije
9. Razno

Materijali za Skupštinu:
Punomoćje
Poziv za Skupštinu
Zapisnik sa sednice održane 27.02.2016. god.
Izveštaj o radu ŠSPO za 2016. god.
Finansijski izveštaj za 2016. god.
Finansijski plan za 2017. god.
Kalendar takmičenja za 2017. god.
Predlog novog Statuta ŠSPO

Podsećam na stav 3 člana 30. Novog Statuta ŠSPO usvojenog na prethodnoj sednici održanoj 4. aprila 2015. god. koji glasi:
Skupštinu sačinjavaju predstavnici svih udruženih klubova, članova Saveza na sledeći način:
po tri predstavnika šahovskog kluba koji se sa prvom muškom seniorskom ekipom takmiči u prvom ili drugom nivou takmičenja, u kalendarskoj godini u kojoj se Skupština održava i
po dva predstavnika šahovskog kluba koji se sa prvom muškom seniorskom ekipom takmiči u trećem ili četvrtom nivou takmičenja, u kalendarskoj godini u kojoj se Skupština održava i
po jednog predstavnika šahovskog kluba koji se sa prvom muškom seniorskom ekipom takmiči u petom ili nižim nivoima takmičenja, u kalendarskoj godini u kojoj se Skupština održava.
Ukoliko jedan klub ima više takmičarskih ekipa u muškoj seniorskoj konkurenciji, ti klubovi imaće još po jednog predstavnika u Skupštini, ukoliko su te ekipe registrovane kod nadležne državne agencije kao ogranci matičnog kluba.
Da bi klub mogao da ostvari pravo na predstavnike u Skupštini, u skladu sa stavom 3 ovog člana, mora da je uredno registrovan kod ŠSCS i da je uplatio članarinu ovom Savezu za prethodnu ili tekuću kalendarsku godinu, ukoliko se Skupština održava do 30. juna, odnosno za tekuću kalendarsku godinu, ukoliko se Skupština održava nakon 30. juna.

P R E D S E D N I K
Skupštine ŠSPO

Radoje Marinković, s.r.

Komentarisanje je onemogućeno.